iastro.co.cc เว็บบอร์ดโหราศาสตร์ (ภารตะ)


You are not connected. Please login or register

เทิดทูลในหลวง

Go down  ข้อความ [หน้า 1 จาก 1]

รพ


ผู้มาเยือน
ดีใจที่เกิดมาเป็นคนไทย เพราะเรามีพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีทศพิธราชธรรม
เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยมายาวนาน
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ปราศจากอาการพระประชวร
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเทอญ

รพ


ผู้มาเยือน
เรารักในหลวง

คน


ผู้มาเยือน
พระเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทยทรงตรากตรำพระวรกาย เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรทั่วทุกหนแห่ง เพื่อจะได้ทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่และปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรด้วย พระองค์เอง และทรงหาทางแก้ไขความเดือดร้อนของราษฎรโดยไม่ย่อท้อ ด้วยทรงอาทรห่วงใยราษฎรของพระองค์ยิ่งนัก ขอทรงพระเจริญมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดกาลนาน.
ขอให้อำนาจศักดิ์สิทธิ์ จงดลบันดาลให้ในหลวงมีสุขภาพอนามัยให้แข็งแรงตลอดไป
ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เท่านั้นที่จะทำให้ไทยสงบร่มเย็นได้
ด้วยตัวแทนของคนไทยทุกคนทุกชนชั้น ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
ทรงพระเจริญมีพระชนม์มายุยังยืนนานเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยทุกหมู่เหล่า
สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจของชาวไทยทั้งแผ่นดิน
ปวงข้าบาท กราบพระองค์ ขอทรงพัก
ด้วยประจักษ์ ราชกิจ อดิศร
พระทรงเป็น ร่มฟ้า ประชาทร
ถวายพระพร ด้วยไทยรัก สามัคคี


ทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริ ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง ทรงสร้างค่านิยม ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก ( ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก )

Aex


ผู้มาเยือน
ทำความดีกันเถอะครับ เพื่อ"พ่อ"ของพวกเรา

5 กรม ทพ.46 on 2011-03-25, 09:38

กร


ผู้มาเยือน
ขอพระองค์ทรงสถาพร เป็นมิ่งขัวญให้แก่ปวงชนชาวไทยตราบกัลปวสาน
พระบารมีแผ่ไพศาล ปกป้องคุ้มครองไทยและปวงชน
ให้อยู่เย็นสงบสุข และรุ่งเรืองด้วยเทอญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ


ด้วยอำนาจคุณแห่งพระรัตนตรัย
ขอใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง
ในเวลาที่รวดเร็วเทอญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

Embarassed Embarassed Embarassed

กร


ผู้มาเยือน
ธ คือ "โพธิสัตว์"ขจัดทุกข์ ทุรยุค-ด้วยหลัก"ธรรมรักษา"

ธ คือ "มหาเทพ"จากฟากฟ้า เสด็จมาปราบยุคเข็ญให้เย็นงาม

ธ คือ "ศูนย์รวมใจ"ไทยทั้งชาติ ก้องประกาศดับโศกทั่วโลกสาม

ธ คือ "ที่พึ่งปวงประชา"สง่างาม ทุกเขตคามทุรกันดารผ่านทุกแดน


lol! lol! lol! lol!

7 กรม ทพ.46 on 2011-03-28, 10:33

กร


ผู้มาเยือน
ความสุขของพระมหากษัตริย์ พระองค์คือ เมื่อประชาชน ของพระองค์ท่านรักสามัคคีกัน รู้จักความพอเพียง และมีสติที่ประเทศไทยมีการเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ประชาชนเลี้ยงชีพได้ด้วยตนเอง ยืนหยัดได้ด้วยลำแข้งของตนเองได้นั้น ก็เพราะพ่อหลวงทรงวางแนวทางการดำเนินชีวิตที่ดีและยั่งยืน ข้าพระเจ้าขอถวายพระพร ให้พ่อหลวงทรงพระเจริญ ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน และมีพระสุขภาพ ที่ แข็งแรง ข้าพะพุทธเจ้าของเจริญรอยตามพ่อหลวงWhat a Face What a Face What a Face What a Face What a Face

8 กรม ทพ.46 on 2011-03-29, 09:48

กร


ผู้มาเยือน
-พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ ทรงปกครองปวงประชาด้วยทศพิธราชธรรม
-น้ำพระทัยของพ่อหลวง หลั่งจากฟ้ามาสู่ดิน ช่วยดับสิ้นความทุกข์โศกของปวงประชา
-พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิตพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
-หยาดเหงื่อทุกหยดของพระองค์ เพื่อประชาชนทุกคนได้อยู่อย่างมีความสุข
-จะดำรงชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว1

9 กรม ทพ.46 on 2011-03-30, 11:47

กร


ผู้มาเยือน
พระองค์ทรงงานเพื่อปวงชนชาวไทย มาเป็นระยะเวลายาวนานเพื่อให้ประชาชนคนไทยได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยเฉพาะพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้คนไทยรู้จักคำว่าพอ...ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

10 กรม ทพ.46 on 2011-04-02, 11:30

กร


ผู้มาเยือน
พระทรงเป็น ยิ่งกว่า มหากษัตริย์
พระทรงเป็น นักปฏิบัติ สืบค้นหา
พระทรงเป็น นักคิด พิจารณา
พระทรงเป็น นักพัฒนา คู่ฟ้าไทย
พระทรงธรรม น้อมนำ ธรรมชาติ
พระเปรื่องปราชญ์ ชัดแจ้ง แถลงไข
พระทรงสร้าง ทางถูก ให้ลูกไทย
พระมหากษัตริย์ไทย ครองใจ ไทยทุกดวง

11 กรม ทพ.46 on 2011-04-04, 15:39

กร


ผู้มาเยือน
ขอทรงพระเจริญ พระพลานามัยสมบูรณ์ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ


12 กรม ทพ.46 on 2011-04-05, 10:00

กร


ผู้มาเยือน
เป็นบุญของปวงชาวไทย ที่มีพระหากษัตริย์ ซึ่งมีน้ำพระราชหฤทัยเปี่ยมไปด้วยความเมตตา

พระองค์ทรงเหนื่อยพระวรกาย เพื่อพสกนิกรของพระองค์

เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูนในหลวงของเรา


What a Face What a Face What a Face What a Face

13 กรม ทพ.46 on 2011-04-08, 10:40

กร


ผู้มาเยือน
เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง ๓ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเราธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคีแม้แต่โจรยังรักในหลวง แล้วเราเป็นใครล่ะจะไม่รักหรือเราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้าในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุขพระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติพระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรมจากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมีของทั้ง ๒ พระองค์เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเราผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทยความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้ พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป

ขึ้นไปข้างบน  ข้อความ [หน้า 1 จาก 1]

Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ