iastro.co.cc เว็บบอร์ดโหราศาสตร์ (ภารตะ)


You are not connected. Please login or register

เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

Go down  ข้อความ [หน้า 1 จาก 1]

พั


ผู้มาเยือน
- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรโครงการปลูกผักปลอดสารพิษ บนพื้นที่ส่วนพระองค์ จำนวน ๑๐ ไร่ ให้บริษัท มงคลชัยพัฒนาจำกัด ดำเนินการปลุกผักสวนครัวไว้บริโภค เป็นการลดการใช้จ่ายในการไปซื้อพืชผัก

- เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๗ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จ
ศูนย์พัฒนาการเกษตรแบบเบ็ดเสร็จ เป็นศูนย์สาธิตทางการเกษตรเพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ซึ่งประกอบอาชีพทำนาไม่ได้ผล และให้จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ ทรงมีพระประสงค์ให้พสกนิกรของพระองค์มีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยถ้วนหน้า

- พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๔๑ เวลา ๑๘๐๐ น. ศาตราจารย์ ประภาศน์ อวยชัย ประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายดอกมะลิ งานวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๓๙
จำนวน ๒ ล้านบาท เพื่อสมทบทุน มูลนิธิศิลปาชีพ และได้จัดตั้งเป็นกองทุนอาหารกลางวัน
เลี้ยงผู้ตกงาน และผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน ทำให้ประชาชนมีกำลังใจต่อสู้ชีวิต เป็นการช่วยลดปัญหาสังคม และอาชญากรรมได้ทางหนึ่ง

- พระราชกรณียกิจ สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเป็นประธานถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดห้วยเกษียรใหญ่ จ.ปราจีนบุรี ทรงเปิดโครงการอนุรักษ์พันธุ์โคในพระเมตตา ทำการขยายพันธุ์ ให้เพิ่มมากขึ้น และได้มอบโคให้แก่เกษตรกรผู้ยากไร้ต่อไป
ทำให้ประชาชนปลาบปลื้มอย่างมาก

- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๖ บ้านนาโต หมู่ที่ ๒๐ ต.ลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย พระราชทานสิ่งของแก่ครู
ตชด. ๑๖ นาย ผู้แทนนักเรียนชายหญิง ๒ นาย และผ้าห่มกันหนาวแก่ชาวบ้าน ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ได้รับความช่วยเหลือ ยังความปิติโสมนัสแก่ราษฎร
เป็นอย่างยิ่ง

- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาดปรดเกล้าฯให้พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ จัดสาธิตการฝึกอาชีพ บริการด้านการปฐมพยาบาล จัดนัดพบแรงงาน เลี้ยงอาหารกลางวัน ทำให้ผู้พิการจากโรงเรียนและสถานสงเคราะห์ได้รับความสุข และปราบปลื้มแก่ผู้พิการ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร โดยสภาสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรง
ติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงราย จัดหน่วยแพทย์พระราชทาน
บริการรักษาประชาชน และทรงรับคนไข้ไว้ในพระราชานุเคราะห์ ซึ่งป่วยเป็นโรค อาทิ
โรคลิ้นหัวใจรั่ว มะเร็งต่อมน้ำเหลือง เนื้องอกและพระราชทานเงินให้แก่โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง
ซึ่งผู้ป่วยได้รับความช่วยเหลือและการรักษา ทำให้ประชาชนมีกำลังใจดีขึ้น

- พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ทรงตรากตรำพระวรกาย ว่าจะทรงค้นหาวิธีการที่จะทำให้ฝนตกเพิ่มมากขึ้น ด้วยสายพระเนตรที่ยาวไกล และความอัจฉริยะของพระองค์ท่าน
ได้ค้นพบวิธีการทำฝนเทียมแบบใหม่ ซึ่งเป็นกรรมวิธีของประเทศไทยโดยเฉพาะ วิธีปฏิบัติ
ต่างจากต่างประเทศ อันเป็นประโยชน์ต่อปวงชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง ทำให้เกษตรกรมีน้ำพอใช้ในการทำการเกษตร

- พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ทรงสอบถามความเป็นอยู่ของราษฎรอย่างใกล้ชิด ในทุกหนทุกแห่งที่เสด็จเยี่ยม ทำให้ทรงทราบข้อมูล และข้อขัดข้องต่างๆ ในการเลี้ยงชีพของราษฎรในพื้นที่นั้นๆ ทำให้ทรงมีพระราชดำริแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือราษฎรอย่างได้ผล

คน


ผู้มาเยือน
พระเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทยทรงตรากตรำพระวรกาย เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรทั่วทุกหนแห่ง เพื่อจะได้ทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่และปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรด้วย พระองค์เอง และทรงหาทางแก้ไขความเดือดร้อนของราษฎรโดยไม่ย่อท้อ ด้วยทรงอาทรห่วงใยราษฎรของพระองค์ยิ่งนัก ขอทรงพระเจริญมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดกาลนาน.
ขอให้อำนาจศักดิ์สิทธิ์ จงดลบันดาลให้ในหลวงมีสุขภาพอนามัยให้แข็งแรงตลอดไป
ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เท่านั้นที่จะทำให้ไทยสงบร่มเย็นได้
ด้วยตัวแทนของคนไทยทุกคนทุกชนชั้น ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
ทรงพระเจริญมีพระชนม์มายุยังยืนนานเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยทุกหมู่เหล่า
สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจของชาวไทยทั้งแผ่นดิน
ปวงข้าบาท กราบพระองค์ ขอทรงพัก
ด้วยประจักษ์ ราชกิจ อดิศร
พระทรงเป็น ร่มฟ้า ประชาทร
ถวายพระพร ด้วยไทยรัก สามัคคี


ทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริ ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง ทรงสร้างค่านิยม ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก ( ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก )

ขึ้นไปข้างบน  ข้อความ [หน้า 1 จาก 1]

Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ