iastro.co.cc เว็บบอร์ดโหราศาสตร์ (ภารตะ)


You are not connected. Please login or register

ร่วมกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

ไปที่หน้า : Previous  1, 2, 3, 4  Next

Go down  ข้อความ [หน้า 3 จาก 4]

jack


ผู้มาเยือน
พระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยทั้งปวง ดั้งนั้นถ้าใครลบหลู่ ดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ ย่อมพบแต่ความพินาศในชีวิต

jack


ผู้มาเยือน
พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจของชาวไทยโดยแท้

jack


ผู้มาเยือน
พระมหากษัตริย์เปรียบเสมือนพ่อของแผ่นดิน

jack


ผู้มาเยือน
พระองค์ทรงปกครองประเทศชาติด้วยทศพิธราชธรรม ซึ่งประชาชนชาวไทยทุกคนควรที่จะยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิต

jack


ผู้มาเยือน
พระองค์ทรงเปิดโอกาสให้อาณาประชาราษฎร์ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอย่างใกล้ชิด โดยมิได้ทรงถือพระองค์

jack


ผู้มาเยือน
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

ปพ


ผู้มาเยือน
ประเทศไทยเราโชคดีที่มีพระมหากษัตริย์ ที่ทรงเปี่ยมด้วยพระราชหฤทัย ห่วงใย ทุกข์สุขของประชาชนเป็นสำคัญ ท่านตรากตรำ ทรงหาข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาการจราจร น้ำท่วม ทรงสละทุนทรัพย์ช่วยเหลือทวยราษฎร์ เพื่อให้ประชาชนมีความสุข ขอพระราชวงศ์ทรงพระเจริญ

พั


ผู้มาเยือน
“...บุคคลต้องมีรากฐานทางจิตใจที่ดี คือ ความหนักแน่นมั่นคงในสุจริตธรรมและความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้จนสำเร็จ ทั้งต้องมีกุศโลบายหรือวิธีการอันแยบยลในการปฏิบัติงาน ประกอบพร้อมด้วยจึงจะสัมฤทธิผลที่แน่นอน และบังเกิดประโยชน์อันยั่งยืนแก่ตนเองและแผ่นดิน...”
พระราชดำรัส พระราชทาน เกี่ยวกับการพัฒนาคน

ปพ


ผู้มาเยือน
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รู้จักรักกัน รู้จักว่าตรงไหนเป็นความดี
และนึกถึงประเทศไทยของเราเต็มไปด้วยความดี
ประเทศไทยของเราจะมีความมั่นคง...

กธ


ผู้มาเยือน
ข้าพเจ้าขอให้สัตย์ว่า ปวงข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด
ด้วยความไม่ประมาท ตามพระราชดำรัสของพระองค์

ร.๖


ผู้มาเยือน
บทความเทิดทูนสถาบัน
- พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ
- ราชันราชินีบารมีคู่แผ่นดิน หากแม้นไทยเราสิ้นจะสูญสิ้นแผ่นดินธรรม
- จะเป็นคนดีของชาติต้องรักเคารพยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ
- การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน
- พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์ มีความร่มเย็นเป็นสุข
- ด้วยพระบารมี เราจึงรวมกันอยู่ได้อย่างเหนียวแน่นมีชาติมีประเทศอันตั้งเป็นอิสรเสรีมาช้านาน
- ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน
- สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้
- พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป

รพ.


ผู้มาเยือน
ปฐพีพื้นดินที่เคารพ
ขอน้อมนบพระบิดาของชาติไทย
ผู้สั่งสอนกายาและจิตใจ
ขอเทิดไท้พระมิ่งขวัญองค์ราชันย์

รพ.


ผู้มาเยือน
ในหลวงทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริ ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง ทรงสร้างค่านิยม ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก

ออ


ผู้มาเยือน
พระมหากษัตริย์นักดนตรี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นนักดนตรีที่มีพระปรีชาสามารถสูงพระองค์หนึ่ง และได้ทรงใช้พระปรีชาสามารถนี้ให้เป็นประโยชน์ต่อการสร้างสัมพันธภาพอันดีให้เกิดขึ้นในมวลมนุษยชาติ
“วันทรงดนตรี” เป็นหนึ่งในตัวอย่างของการที่ทรงนำพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีมาใช้เป็นสื่อกลางในการสร้างความสมานฉันท์ โดยได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ไปทรงดนตรียังมหาวิทยาลัยต่างๆ เป็นประจำทุกปี
สำหรับในระดับชาตินั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประสบความสำเร็จในการใช้ดนตรีเป็นภาษาสากลสร้างมิตรภาพระหว่างประเทศได้อย่างงดงาม
ดังเมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกา ในปี 2503 ระหว่างงานถวายเลี้ยงพระกระยาหารค่ำที่วอชิงตันเพลส ทรงได้รับการกราบบังคมทูลเชิญให้ร่วมบรรเลงดนตรีกับวงดนตรีที่จัดแสดงถวายหน้าพระที่นั่ง โดยไม่ได้ทรงเตรียมพระองค์มาก่อน สร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมงานในวันนั้นอย่างยิ่ง และยังได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงดนตรีร่วมกับวงดนตรีของนายเบนนี่ กู๊ดแมน นักดนตรี
แจ๊สระดับโลก ที่มหานครนิวยอร์ค ซึ่งทรงสามารถบรรเลงโต้ตอบได้อย่างครื้นเครง จนได้รับการถวายคำยกย่องในฐานะทรงเป็นนักดนตรีแจ๊สที่มีอัจฉริยภาพสูง

มท


ผู้มาเยือน
๑. ทรงเสด็จดำเนินเดินขึ้นเขา ผ่านลำเนาป่าไม้ฝ่าสายฝน ข้ามห้วยหนอง ช่วยประชาภาคใต้ เหนือ อีสาน
๒. ผมดีใจมากที่ได้เกิดมาใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ท่าน
๓. เหนือฟ้าเหนือแผ่นดินเป็นมิ่งขวัญของมวลมนุษยชาติ
๔. ขอเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เหนือสิ่งอื่นใด
๕. บรรพบุรุษของเราตั้งแต่โบราณที่สมัครสมานสามัคคีจนรอดพ้นภัย

ช/112


ผู้มาเยือน
พระคุณพ่อนั้นล้นเหลือที่กอปรเกื้อต่อแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่หลั่งรินทุกหยดสิ้นเพื่อปวงชน

มท


ผู้มาเยือน
๑.ขอให้ในหลวงอยู่เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดไป
๒.พ่อหลวงของปวงประชาชาวไทย
๓.พ่อหลวงของเราเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่
๔.บุญของปวงประชาที่มีพ่อหลวงปกครองแผ่นดิน
๕.พ่อหลวงทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงประชา

มท


ผู้มาเยือน
๑.ขอพระองค์ทรงพระเจริญมีพระพลานามัยที่แข็งแรง เป็นที่ยึดเหนี่ยวของปวงประชาชาวตลอดไป
๒.ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นพระประมุขและทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ
๓.พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา
๔.พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพี่อให้ชาติไทยเจริญรุ่งเรือง ยั่งยืน มั่นคงสถาพรสืบไป
๕.ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น

มท


ผู้มาเยือน
๑. ท่านเป็นพ่อหลวงของปวงชนชาวไทย
๒. พันปีหมื่นวันรักในหลวงตลอดไป
๓. ล้านใจไทยทุกคนรักพ่อหลวงตลอดไป
๔. ไม่มีใครห่วงใยประชาชนเท่าพระองค์
๕. รักประชาชนยิ่งกว่าสิ่งใดคือพ่อหลวงของเรา

ร้


ผู้มาเยือน
คำปฏิญาณตนของ ทหารรักษาพระองค์ แด่พระบาทสมเด็จฯ พระเจ้าอยู่หัว ว่า
" ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า..(ทหารทุกนายกล่าวยศ นามของตนเอง)ขอถวายคำสัตย์ปฏิญาณต่อ ใต้ ฝ่าละอองธุลีพระบาทว่า
ข้าพระพุทธเจ้า จักยอมตาย เพื่อรักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้า
ข้าพระพุทธเจ้า จักจงรักภักดี และถวายความปลอดภัยต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจนชีวิตหาไม่
ข้าพระพุทธเจ้า จักเชิดชู และรักษาไว้ ซึ่งเกียรติยศ เกียรติศักดิ์ของทหารรักษาพระองค์
ทั้งจักปฏิบัติตนให้เป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยต่อใต้ฝ่า ละอองธุลีพระบาท ทุกประการ"
ไม่ ว่าจะเหน็ดเหนื่อยลำบากกว่านี้สักเพียงใด แต่พอคิดถึงพระพักตร์ของในหลวงในวันนั้น ความเหนื่อยล้าของชีวิตทหารคอราบอย่างผมก็หายเป็นปลิดทิ้ง ผมภูมิใจในช่วงชีวิตหนึ่งที่ผมได้ตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ได้เกิดมารับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท
“ถึงตัวตายวายชีวา จะขอเป็นข้าฝ่าพระบาททุกชาติไป”

ร้


ผู้มาเยือน
ร้อย.บก.พล.ร.๙

คำปฏิญาณตนของ ทหารรักษาพระองค์ แด่พระบาทสมเด็จฯ พระเจ้าอยู่หัว ว่า
" ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า..(ทหารทุกนายกล่าวยศ นามของตนเอง)ขอถวายคำสัตย์ปฏิญาณต่อ ใต้ ฝ่าละอองธุลีพระบาทว่า
ข้าพระพุทธเจ้า จักยอมตาย เพื่อรักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้า
ข้าพระพุทธเจ้า จักจงรักภักดี และถวายความปลอดภัยต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจนชีวิตหาไม่
ข้าพระพุทธเจ้า จักเชิดชู และรักษาไว้ ซึ่งเกียรติยศ เกียรติศักดิ์ของทหารรักษาพระองค์
ทั้งจักปฏิบัติตนให้เป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยต่อใต้ฝ่า ละอองธุลีพระบาท ทุกประการ"
ไม่ ว่าจะเหน็ดเหนื่อยลำบากกว่านี้สักเพียงใด แต่พอคิดถึงพระพักตร์ของในหลวงในวันนั้น ความเหนื่อยล้าของชีวิตทหารคอราบอย่างผมก็หายเป็นปลิดทิ้ง ผมภูมิใจในช่วงชีวิตหนึ่งที่ผมได้ตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ได้เกิดมารับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท
“ถึงตัวตายวายชีวา จะขอเป็นข้าฝ่าพระบาททุกชาติไป”

ร.๑


ผู้มาเยือน
๓ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา

โต


ผู้มาเยือน
— ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ
— พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา
— พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
— ร้อยรักดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น
— กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย
— ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
— ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป
— รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง
— ทั่วโลกยกย่องชื่นชมยินดีกับบารมีของล้นเกล้าทั้ง ๒ พระองค์ แล้วเราคนไทยยังจะมาค้นหาคำตอบอะไรกันอีกหรือ
— พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยแข็งแรง พระชนมายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

มท


ผู้มาเยือน
๑.ในหลวงพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมานสามัคคี
๒.ขอให้พระองค์ทรงหายพระประชวรโดยเร็วและอยู่เป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยตลอดกาลนานเทอญ
๓.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทตรากตรำพระวรกายและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้กับพสกนิกรชาวไทย
๔.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงไม่ย่อท้อที่จะเข้าไปช่วยเหลือราษฎรไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลสักเพียงใดไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด
๕.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงคิดหาแนวทางพัฒนาเพื่อมุ่งประโยชน์ต่อประชาชน

มท


ผู้มาเยือน
๑.ขอให้ในหลวงอยู่เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดไป
๒.พ่อหลวงของปวงประชาชาวไทย
๓.พ่อหลวงของเราเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่
๔.บุญของปวงประชาที่มีพ่อหลวงปกครองแผ่นดิน
๕.พ่อหลวงทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงประชา
๖.ทรงเป็นตัวอย่าง แบบอย่าง การอยู่แบบพอเพียง
๗.ในหลวงทรงเป็นห่วง เป็นใยความทุกข์สุขของประชาชน
๘.ทรงปกครองบ้านเมือง ด้วยความเป็นธรรม
๙.พ่อหลวงทรงเตือนคนไทย ให้รักกันมาก ๆ ด้วยความสามัคคี
๑๐.แผ่นดินทองต้องมีพ่อหลวง

ขึ้นไปข้างบน  ข้อความ [หน้า 3 จาก 4]

ไปที่หน้า : Previous  1, 2, 3, 4  Next

Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ