iastro.co.cc เว็บบอร์ดโหราศาสตร์ (ภารตะ)


You are not connected. Please login or register

เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

ไปที่หน้า : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next

Go down  ข้อความ [หน้า 4 จาก 8]

nancy


ผู้มาเยือน
โครงการเขื่อนคลองท่าด่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครนายก

โครงการนี้คือสร้างอ่างเก็บน้ำ ๒ แห่ง แห่งหนึ่งคือที่แม่น้ำป่าสัก อีกแห่งหนึ่งที่แม่น้ำนครนายก สองแห่งรวมกันจะเก็บกักน้ำเหมาะสมพอเพียง สำหรับการบริโภค การใช้ในเขตกรุงเทพฯ และเขตใกล้เคียงที่ราบลุ่มของประเทศไทยนี้...
โครงการนี้เป็นโครงการที่อยู่ในวิสัยที่จะทำได้แม้จะต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่ใช่น้อย แต่ถ้าดำเนินการไปเดี๋ยวนี้อีก ๕-๖ ข้างหน้า เราสบายและถ้าไม่ทำอีก ๕-๖ ปีข้างหน้า ราคาค่าก่อสร้าง ค่าดำเนินการก็จะสูงขึ้น ๒ เท่า ๓ เท่า ลงท้ายก็จะประวิงต่อไป และเมื่อประวิงต่อไป ก็จะไม่ได้ทำ เราก็จะต้องอดน้ำแน่จะกลายเป็นทะเลทรายแล้วก็จะอพยพไปที่ไหนก็ไม่ได้...
โครงการเขื่อนคลองท่าด่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นการช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำนครนายก ซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำ รวมทั้งเพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีน้ำใช้ในการเกษตร การอุปโภคบริโภคโดยไม่ขาดแคลน ที่สำคัญเพื่อแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวที่เป็นอุปสรรคสำคัญในการเพาะปลูกอีกด้วย

naancy


ผู้มาเยือน
โครงการพระราชดำริในระยะแรกๆ นั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น ๒ ลักษณะ คือ
๑.โครงการที่มีลักษณะศึกษา ค้นคว้า ทดลองเป็นการส่วนพระองค์ โครงการดังกล่าวนี้เท่ากับเป็นการเตรียมพระองค์ในด้านข้อมูลและความรอบรู้ที่จะทรงนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและเผยแพร่แก่เกษตรกร รวมทั้งเป็นการแสวงหาแนวทางการพัฒนาที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพสังคมไทยและสภาพแวดล้อมในแต่ละท้องถิ่นด้วย
๒.โครงการที่มีลักษณะเริ่มเข้าไปแก้ไขปัญหาหลักของเกษตรกร เนื่องจากเกษตรกรประสบปัญหา และอุปสรรคในการทำเกษตรกรรม มากขึ้นทุกขณะซึ่งในขณะที่พระองค์ทรงมีโครงการทดลองและเรียนรู้ไปด้วยกัน จะทรงเริ่มก้าวเข้าสู่การดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาของเกษตรกรอย่างแท้จริง ระยะแรกโครงการยังจำกัดขอบเขตอยู่เฉพาะบริเวณรอบๆ ที่ประทับในส่วนภูมิภาค รูปแบบของการพัฒนาแก้ปัญหา คือ การพัฒนาแบบผสมผสาน (Integrated Development) หลังจากนั้นโครงการในลักษณะนี้ค่อยๆ ขยายขอบเขตออกไปสู่สังคมเกษตรกรในพื้นที่ที่กว้างขึ้น

nancy


ผู้มาเยือน
โครงการแก้มลิง
...เมื่ออายุ ๕ ขวบ มีลิงเอากล้วยไปให้มันเคี้ยว เคี้ยว แล้วใส่ในแก้มลิง ตกลง “โครงการแก้มลิง” นี้มีที่เกิด เมื่อเราอายุ ๕ ขวบ ก็นี่เป็นเวลา ๖๓ ปี มาแล้ว ลิงสมัยโน้นลิงโบราณเขาก็มีแก้มลิงแล้ว เขาเคี้ยว แล้วเอาเข้าไปเก็บในแก้ม น้ำท่วมลงมา ถ้าไม่ทำ “โครงการแก้มลิง” เพื่อที่จะเอาน้ำนี้ไปเก็บไว้...
พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๘

โครงการแก้มลิงเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยการขุดลอกคลองชายฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาให้เป็นคลองพักน้ำขนาดใหญ่หรือ “แก้มลิง” แล้วระบายน้ำออกสู่ทะเลโดยใช้หลักทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลก หรือน้ำขึ้นน้ำลงตามธรรมชาติ ซึ่งปัจจุบันโครงการแก้มลิงยังได้ขยายการดำเนินงานไปที่โครงการบรรเทาอุทกภัยตามพระราชดำริ (แก้มลิงหนองใหญ่) จังหวัดชุมพร และโครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอีกด้วย

supanya


ผู้มาเยือน
ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

เท


ผู้มาเยือน
ข้าพเจ้าจะเทิดทูน ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตรย์ และจะปกป้องแผ่นดินไทย ไว้ด้วยชีวิต ข้าพเจะรู้รักสามัคคี มุ่งบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวม และขอให้พระองคืท่านมี พลานมัยที่แข็งแรง อยู่คู่ชาวไทยตราบชั่วนิรันดร์

81 ถวายพระพร on 2010-10-12, 09:01

พิ


ผู้มาเยือน
พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพเจ้าขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้กับปวงชนชาวไทย ตลอดไป

พิ


ผู้มาเยือน
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นร่มโพธิ์ร่มไทร ของชาวไทยทุกคน ลูกจะเป็นคนดี จะทำ่ความดี ถวายพระองค์ ขอให้ผลบุญ ของการทำความดี จงดลบรรดาล ให้พระองค์มีสุขภาพ พลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรงด้วยเทอญฯ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

พิ


ผู้มาเยือน
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยที่สมบูรณ์และแข็งแรงตลอดไป
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทร ของปวงชนชาวไทยตลอดไป...
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนอายุยิ่งยืนนาน มีพระเกษมสำราญตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

กบ


ผู้มาเยือน
ผองไทยล้วนเทิดทูน ธ ทรงศักดิ์ รวมใจภักดิ์เทิดไท้ในทุกหน
พร้อมพลีชีพแด่องค์ภูมิพล ผู้นำชนชาวประชาพ้นอาดูร

กบ


ผู้มาเยือน
ธ ทรงเป็นพลังของแผ่นดิน ขจัดสิ้นทุกข์ภัยมลายสูญ
ประชาราษฎร์ร่มเย็นสุขสมบูรณ์ ขอเทิดทูนพ่อหลวงของปวงไทย

กบ


ผู้มาเยือน
ธ ทรงเป็นปิ่นทองแห่งสยาม ระบือนามทั่วถึงซึ่งไหนไหน
ยังประโยชน์ให้เกิดก่อทั้งใกล้ไกล ประทับใจถ้วนหน้าทั้งธานี

กบ


ผู้มาเยือน
จากถิ่นเหนือลงมา ณ แดนใต้ ชนชาวไทยได้เป็นสุขทุกถิ่นที่
พระมหากษัตริย์ในใจเราผู้แสนดี ทรงเป็นศักดิ์เป็นศรีแห่งชีวิน

กบ


ผู้มาเยือน
คือ "สายฝน" บนฟ้ามาสู่โลก คือ "สายลม" พัดโศกให้สร่างสิ้น
คือ "แสงเทียน" ส่องทางเป็นอาจิณ เพื่อ "แผ่นดินของเรา"...เพื่อชาวไทย

กบ


ผู้มาเยือน
ร้อย รักร้อยร่วมเรียงร้อยอักษร กรอง กลั่นกลอนกอบกฤดินิรัติศัย
ด้วย เดชดลดุษฎีดลดวงใจ จงรัก จารึกฤทัยองค์จักริน

กบ


ผู้มาเยือน
ร้อย คำเป็นหมื่นล้านประสานภักดิ์ รัก ยิ่งนักล้านล้านถ้อยร้อยคำศิลป์
ด้วย จงรักจากใจหวังทั้งแผ่นดิน ภักดี สิ้นศิโรราบกราบถวายพระพร

กบ


ผู้มาเยือน
ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาท วโรกาสเฉลิมพระชนม์มงคลสมัย
ข้าพระพุทธเจ้าผองเผ่าไทย ถวายชัยน้อมจงรักด้วยภักดี

กบ


ผู้มาเยือน
ด้วยร่มเย็นเป็นสุขมายาวนาน จากปู่ย่าจนลูกหลานทุกถิ่นที่
อาศัยบุญญาพระบารมี ที่ทรงครองแผ่นดินนี้มาโดยธรรม

กบ


ผู้มาเยือน
ทั่วแผ่นดินรักพระองค์รักคงมั่น ธ ทรงเป็นมิ่งขวัญทุกเช้าค่ำ
เป็นศูนย์รวมดวงใจในทรงจำ เหนือทุกถ้อยทอคำพรรณนา

พิ


ผู้มาเยือน
ธ เสด็จดำเนินเดินขึ้นเขา
ผ่านลำเนาป่าไม้ฝ่าสายฝน
ข้ามห้วยหนอง คลองสาย หลายตำบล
ทรงดั้นด้นเสด็จเยี่ยมดูโครงการ…
ขุดคูคลองส่งน้ำทำเหมืองฝาย
ช่วยประชาภาคใต้ เหนือ อีสาน
ตั้งประปาขุดบ่อเจาะบาดาล
พระองค์ท่านยิ่งกว่าบิดาชน

พิ


ผู้มาเยือน
ผองไทยล้วนเทิดทูน ธ ทรงศักดิ์ รวมใจภักดิ์เทิดไท้ในทุกหน
พร้อมพลีชีพแด่องค์ภูมิพล ผู้นำชนชาวประชาพ้นอาดูร

พิ


ผู้มาเยือน
ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงหายจากโรคภัยใดๆ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไป

สก


ผู้มาเยือน
แผ่นดินทั่วเมืองไทย ชุ่มชื้นร่วมเย็น ด้วยหยาดเหงื่อของพระองค์
ด้วยพระบารมีของพระองค์

ssrp


ผู้มาเยือน
ด้วยหัวใจน้อมเกล้าแด่พระมหากษัตริย์

ป.พ


ผู้มาเยือน
สร้างรอยยิ้มให้คนทั้งชาติด้วยรอยยิ้มของพระองค์ท่านเอง

ปพ


ผู้มาเยือน
พระองค์ทรงมีแนวทางพระราชดำริในการพึ่งตนเองเพื่อให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างอิสระ มั่นคงและสมบูรณ์ เราชาวไทยควรยึดแบบอย่างเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลพระบาทนำมาปฏิบัติให้เกิดผลแก่ตนเอง สังคมและประเทศชาติ

ขึ้นไปข้างบน  ข้อความ [หน้า 4 จาก 8]

ไปที่หน้า : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next

Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ